PRIVACYBELEID

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De eenmanszaak Séverine Van De Voorde met maatschappelijke zetel te Steenakkerstraat 15, 9070 Heusden, BTW BE 0632.616.479, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar severine@centrumdiabolo.be of per post richten aan Séverine Van De Voorde, Steenakkerstraat 15, 9070 Heusden, België.

Wanneer je op de website www.vanstressnaarveerkracht.be of www.blogvanstressnaarveerkracht.be actief bent, een bestelling plaatst via de webshop of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. 

Jouw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement. 

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.vanstressnaarveerkracht.be en www.blogvanstressnaarveerkracht.be en geldt voor alle interacties tussen jou en Séverine Van De Voorde, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN BEWAARD?

Algemene informatie zoals naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, foto en andere gegevens die je zelf hebt verstrekt aan Séverine Van De Voorde in het kader van een overeenkomst.

Informatie om een aankoop of reservatie mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst en de daaraan gekoppelde diensten.

Informatie die ik mag ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die je aan mij hebt gericht.

Gegevens die voortkomen uit een bezoek aan mijn websites worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. 

3. WAAROM WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN WAT IS DE GRONDSLAG VOOR VERWERKING?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Séverine Van De Voorde zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomsten; om eventuele wettelijke verplichtingen te kunnen naleven; om je te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus het beantwoorden van jouw vragen via mijn websites of per telefoon; om je te kunnen bereiken voor opvolging; voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven, het bekendmaken van nieuwe producten en diensten, en deelname aan wedstrijden (waarvoor je jou ten allen tijde kan uitschrijven); voor het algemeen beheer van jouw account op mijn website; voor afhandeling van jouw betalingen. 

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen: voor de boekhoudkundige verwerking, om jouw rechten als consument te kunnen garanderen, tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties. 

Wanneer je mij persoonsgegevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van jouw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, downloaden van een gratis digitaal product, inschrijving op een wachtlijst of nieuwsbrief, ga ik ervan uit dat je instemt met het verzamelen van jouw gegevens.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroep ik mij op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van diensten aan jou, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang. 

Indien je jou, na eerder ingestemd te hebben, bedenkt, kan je jouw toestemming voor contact door mij, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van jouw gegevens, op elk moment intrekken door contact met mij op te nemen via severine@centrumdiabolo.be of door mij te schrijven op: Séverine Van De Voorde, Steenakkerstraat 15, 9070 Heusen, België. 

4. HOE WORDEN DE GEGEVENS VERZAMELD?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillig invullen en mededelen door de klant zelf: via persoonlijke contactopname via gelijk welke wijze en via de formulieren en de daarvoor voorziene invulvelden op de websites (bv contactformulier, winkelmandje, gratis downloads, inschrijving nieuwsbrief of wachtlijst). 

5. OPENBAARMAKING

Ik kan jouw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet mij daartoe verplicht of indien je de Algemene Voorwaarden van Séverine Van De Voorde niet naleeft.

6. ONE.COM

Mijn webwinkel wordt gehost door One.com. Zij bieden mij het online e-commerce platform dat mij toelaat mijn producten en diensten aan jou te verkopen. Jouw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren jouw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

7. BETALING

Indien je kiest voor een direct payment gateway om jouw aankoop te voltooien, dan kan deze gateway via derden jouw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Zie artikel 8.

8. DIENSTEN VAN DERDEN

Derden waarop ik een beroep doe zullen jouw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij mij bieden, uit te voeren.

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, transportmaatschappijen (bpost ed) hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die ik hen verplicht moet verstrekken in verband met jouw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raad ik aan dat je hun privacybeleid leest zodat je begrijpt in welke mate zij jouw persoonsgegevens zullen verwerken.

Voor het uitvoeren van mijn dienstverlening werk ik samen met verschillende partners: Teachable en Thinkific (online leerplatform), Convertkit (versturen van nieuwsbrieven), Webinargeek (verzorgen van webinars). Je kan het privacybeleid van deze partners via hun website raadplegen. 

Je moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het jouwe of het mijne. Indien je ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan jouw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra je de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, ben je niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van mijn websites.

Ik zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met je voorafgaande toestemming. 

9. LINKS

Wanneer je op mijn websites op links klikt, kan je weggeleid worden van mijn sites. Ik ben niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raad je aan om hun privacyverklaring grondig te lezen.

10. BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Jouw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. 

Om jouw persoonsgegevens te beschermen neem ik de nodige voorzorgen en volg ik de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. 

Indien je mij jouw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.

Andere gegevens die via de websites verzameld worden, worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen: websites uitgerust met een SSL-certificaat, beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord, anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen. 

11. JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Recht op inzage, correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens: je kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Je krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

Recht om vergeten te worden: je behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in bepaalde omstandigheden kan je het recht bekomen jouw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan jou ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast beschik je ook over het recht op verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens.

Om jouw recht te kunnen uitoefenen, dien je jou schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot severine@centrumdiabolo.be.

Indien je meent dat Séverine Van De Voorde niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kan je jou wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via contact@apd-gba.be.

12. DISCLAIMER

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Séverine Van De Voorde verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Ik accepteer geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden. 

Séverine Van De Voorde behoudt zich het recht om dit privacybeleid te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de websites is daarvoor afdoende.