ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN EN PRODUCTEN SEVERINE VAN DE VOORDE

VERSIE JANUARI 2022

 

1. Algemeen

De eenmanszaak Séverine Van De Voorde met maatschappelijke zetel te Steenakkerstraat 15, 9070 Heusden, BTW BE 0632.616.479, biedt haar klanten producten en diensten aan die tot doel hebben de mentale veerkracht te versterken. Deze producten en diensten worden aangeboden via de website www.vanstressnaarveerkracht.be

Fysieke producten betreffen materiële goederen die verzonden worden naar een adres naar keuze (bv boek, spijkermat, spijkerkussen). 

De diensten bestaan onder meer (niet limitatief) uit: online en offline cursussen, trajecten, webinars, masterclasses, coaching sessies en e-books.

Telkens wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over een “online cursus” worden hiermee alle digitale producten bedoeld, zoals trajecten, webinars, masterclasses etc.   

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, overeenkomsten en diensten van Séverine Van De Voorde.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers, klanten en derden – hierna “de klant” genoemd. De toepassing van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

De klant kan de algemene voorwaarden steeds raadplegen op de website www.vanstressnaarveerkracht.be

Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Séverine Van De Voorde (al dan niet via www.vanstressnaarveerkracht.be), dan wel een akkoord via e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Séverine Van De Voorde zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst. 

3. Annulatie van een online cursus 

Het is niet meer mogelijk een online cursus te annuleren en de reeds betaalde som terug te vorderen van zodra de inloggegevens met toegang tot het online leerplatform werden ontvangen door de klant en hiermee toegang tot het online leerplatform wordt verleend. Het is hierbij irrelevant of de klant effectief heeft ingetekend op het online leerplatform.

Het herroepingsrecht zoals geformuleerd in het WER is niet van toepassing op het verlenen van de online cursussen van Séverine Van De Voorde. 

Séverine Van De Voorde heeft steeds het recht om over te gaan tot annulatie van een deelname en/of inschrijving aan een online cursus om reden van tegenstrijdigheid met de openbare orde of de goede zeden, of strijdig met iedere wettelijke of reglementaire bepaling of met haar algemene bedrijfspolitiek, zonder dat zij hier enige schadevergoeding voor verschuldigd is. 

4. Herroepingsrecht voor fysieke producten

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. 

Het herroepingsrecht geldt enkel voor de fysieke producten en niet voor de online cursussen. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Séverine Van De Voorde vóór het verstrijken van de herroepingstermijn via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar Séverine Van De Voorde, Steenakkerstraat 15, 9070 Heusden, België. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

Het product moet in nieuwe staat verkeren. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u van de ontvangst van uw artikel op de hoogte te brengen. We informeren u ook over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt, en zal er automatisch een bedrag op uw creditcard of oorspronkelijk betaalmiddel worden gecrediteerd, binnen de 14 kalenderdagen.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle op de website www.vanstressnaarveerkracht.be gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro en inclusief BTW. 

Séverine Van De Voorde heeft steeds het recht om tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de klant het aankoopt is het geldende aanbod. 

Diensten en producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht wordt een factuur gestuurd die binnen de 8 dagen na factuurdatum dient betaald te worden. Bij online groepstrajecten of coachingsessies dient het volledige bedrag betaald te zijn uiterlijk 2 dagen voor de aanvang ervan. 

In het geval van niet tijdige betaling zal zonder enige verdere ingebrekestelling van rechtswege zowel een verwijlintrest van 1% per maand en een vaste administratieve kost van 15 euro verschuldigd zijn. Bovendien zal het uitstaande factuurbedrag in dat geval met 15% verhoogd worden, met een minimum van 50 euro, ter compensatie van de door de wanbetaling veroorzaakte administratieve en andere onkosten.

In geval van faillissement, ontbinding of liquidatie van de klant, of indien de klant betrokken is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie of indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de klant wordt gelegd, zullen alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of kennisgeving vereist is. Indien de klant meent een vordering tegen Séverine Van De Voorde te kunnen doen gelden, ontheft hem dit niet van zijn verplichting tot betaling op de contractueel overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting. 

6. Duur van de overeenkomst

De duurtijd is steeds afhankelijk van de gekozen dienst. Er wordt steeds op voorhand meegedeeld hoe lang de dienst zal duren. Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld op de website.

Na het verstrijken van de duur van de overeenkomst – in geval van een online cursus met een bepaalde duur – kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook. 

De overeenkomst kan niet vroegtijdig worden opgezegd en het inschrijvingsgeld kan niet worden teruggevorderd. 

Séverine Van De Voorde heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn bij (1) elke wanprestatie of niet-naleving door de klant van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, (2) bij ernstige aanwijzingen van fraude en/of frauduleus of onrechtmatig gebruik van de diensten en producten van Séverine Van De Voorde, (3) in geval van overmacht.

In geval van overmacht bij Séverine Van De Voorde zal Séverine Van De Voorde steeds al het mogelijke proberen doen om de online dienstverlening uit te stellen naar een latere datum. In geval van overmacht bij Séverine Van De Voorde heeft de klant geen recht op een restitutie van de reeds betaalde prijs. 

7. Online cursussen

Om toegang te hebben tot de online cursussen van Séverine Van De Voorde dient er een account te worden aangemaakt op het leerplatform Teachable of Thinkific. Hiervoor is het e-mail adres, voor- en achternaam van de klant vereist.

Toegang tot de online cursussen is persoonlijk. Toegang tot de online cursussen of de inhoud van de online cursussen mogen niet gedeeld worden met derden.

Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online cursus met derden, wordt de toegang tot de online cursus voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Séverine Van De Voorde de klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

De aangeboden online cursussen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via het online leerplatform Teachable of Thinkific.

De klant heeft toegang tot de online cursus zoals aangegeven op de website. Indien er levenslange toegang is, houdt dit in zolang Teachable/Thinkific bestaat en zolang Séverine Van De Voorde haar professionele werkzaamheden uitvoert. Indien de werkzaamheden van Séverine Van De Voorde worden stopgezet, geldt dit ook voor de toegang tot het platform. De klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen. De klant wordt van deze stopzetting minstens 14 kalenderdagen voorafgaand aan de stopzetting op de hoogte gebracht zodat alle beschikbare materiaal van de online cursus kan gedownload worden. 

De klant dient tenminste over een e-mailadres, internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online cursussen.

De klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online cursussen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Séverine Van De Voorde. 

Séverine Van De Voorde is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens van de klant. 

7. Intellectueel eigendomsrecht

Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, cursussen en/of materialen, en overige inhoud op de website en het online leerplatform, producten eigendom zijn van Séverine Van De Voorde en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Elke vorm van promotiemateriaal en marketingtools, product titels, symbolen mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan Séverine Van De Voorde aangeeft in online cursussen, diensten en de bijhorende materialen en content. De klant mag de online cursussen, diensten en de bijhorende materialen en content niet gebruiken op een manier dat het lijkt alsof de klant de eigenaar is van deze informatie en/of het door de klant ontwikkeld is.

Séverine Van De Voorde verleent aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door Séverine Van De Voorde te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De klant mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

De inhoud van een online cursus mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden meegedeeld, gereproduceerd of doorgegeven aan derden op enige wijze (waaronder onder meer op elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Séverine Van De Voorde. 

Het is de klant verboden om een soortgelijke cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Séverine Van De Voorde aan te bieden of te doen geven. 

Indien de klant de inhoud wil gebruiken op een andere manier dan toegestaan is dan dient de klant hier schriftelijk toestemming voor te vragen via severine@centrumdiabolo.be

Wanneer de klant toch de inhoud op een andere manier gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Séverine Van De Voorde, zal dit gezien worden als het kopiëren, stelen of onrechtvaardig delen van materiaal, hetgeen strafbaar is.

Bij schending hiervan zal de klant gehouden zijn Séverine Van De Voorde te vergoeden voor de geleden schade en dit met een minimum aan 1.500 euro per gepleegde inbreuk, reproductie of overdracht.  

 8. Geheimhouding en gegevensverwerking

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De persoonsgegevens vermeld in de overeenkomst of verkregen op enige andere wijze zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG]). 

Séverine Van De Voorde treedt hierbij op als verwerker van de persoonsgegevens en zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de principes en bepalingen uit de AVG die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking. Het privacybeleid is terug te vinden en te raadplegen op www.vanstressnaarveerkracht.be. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en verklaart zich hiermee akkoord. 

9. Onderaanneming

Séverine Van De Voorde is ten alle tijden gerechtigd om een beroep te doen op onderaannemers zonder dat zij hiervoor de toestemming dient te bekomen van de klant. 

10. Betwistingen

De klant is verplicht om eventuele klachten over een fysiek product binnen de 8 dagen na het ontvangen van het product schriftelijk kenbaar te maken aan Séverine Van De Voorde. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

De klant is verplicht om eventuele klachten over een online traject binnen de 30 dagen na het afronden van het traject schriftelijk kenbaar te maken aan Séverine Van De Voorde. De klant vrijwaart Séverine Van De Voorde één jaar na aankoop van de online cursus van alle juridische claims. 

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via: https://consumentenombudsdienst.be/nl

11. Aansprakelijkheid

De online cursussen zijn louter bedoeld voor het versterken van de mentale veerkracht van de klant. Ze zijn geenszins bedoeld om medisch advies of therapie van welke aard ook te vervangen. De klant is zelf geheel aansprakelijk voor zijn acties en resultaten tijdens en na de online cursus. Séverine Van De Voorde voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. Het resultaat is steeds afhankelijk van de inzet en acties van de klant. Séverine Van De Voorde kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de klant zelf maakt. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient tijdig initiatief te nemen om elders actief hulp te zoeken wanneer hij hiertoe de noodzaak voelt, of indien hij zich in een crisissituatie bevindt.

Indien de klant te maken heeft met een ernstige psychiatrische problematiek wordt de klant geacht deze klachten eerst met behulp van behandelingen in de GGZ op te lossen. Indien de klant start met een online cursus wordt geadviseerd dit eerst met de behandelend arts of paramedicus te bespreken.

De klant vrijwaart Séverine Van De Voorde voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zijn handelen of door hem aan Séverine Van De Voorde bezorgde gegevens zou worden veroorzaakt. 

De klant kan geen vergoeding vorderen wanneer de website www.vanstressnaarveerkracht.be of Teachable/Thinkific (en daardoor het cursusmateriaal) voor een korte periode niet toegankelijk is door technische problemen. 

12. Overige bepalingen en toepasselijk recht

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Nederlandstalige Rechtbanken ven het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.